قذف میت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 157-178

حسن شاه ملک پور؛ کورش عظیمی


‌‌‌‌‌‌حکم تلاوت قرآن در دوران عادت ماهیانه

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.175470

سالم افسری؛ سوگند کریمی


سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 169-195

میثم خزائی؛ مهدی چگنی؛ صدیقه کاظمی؛ بهروز سراقی


تحلیل فقهی ـ حقوقی رابطه جرایم در ملأ عام با تشدید مجازات

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 179-198

زهرا حسین پور؛ مهدی رهبر


واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 197-218

جلال جلالی زاده؛ ناصر مریوانی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ علی صارمی


بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 199-227

فاطمه محمدی؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده


امکان سنجی تجزیه پذیری حق فسخ از منظر حقوق ایران و مصر و فقه اسلامی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 207-226

منوچهر صادقی؛ اباست پورمحمد؛ رضا سکوتی نسیمی


باز‌اندیشی جرم انگاری ارتداد با رویکرد مقاصدی

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.184088

محمود خوشخبر؛ محمود ویسی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ احمد فلاحی


احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 219-244

سیده فاطمه حسینی میرصفی


درآمدی بر قاعده فقهی الساقط لایعود

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 227-253

سید محمد حسینی؛ معین غلامعلی پور؛ فاطمه نجیب زاده


مطالعه تطبیقی وضعیت و ماهیت افزایش مهریه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 229-253

آزاد فلاحی؛ محمدرسول ابوالمحمدی؛ فرزاد فلاحی


کیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 245-265

حجت اله ابراهیمیان؛ عبدالسبحان صدیقی


زندان زدایی از منظر فقه مقارن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 255-282

عبدالواحد جهید؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم


اعتبار لعان در مواجهه با فناوریهای نوین در فقه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.186643

زهرا نجفی فیروز آباد؛ محمد جعفری هرندی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 267-289

سید سجاد محمدی؛ سید ابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی


تأثیرات تاریخ اسلام بر فقه مسلمانان

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 283-302

مصطفی صادقی


سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 5-35

خدیجه افشین؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی


تحلیل محتوایی، اعتبارسنجی و کاربستهای قاعده حاجت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 5-30

سعید نظری توکلی؛ مهدی نریمانپور


رسانه مطلوب دینی از دیدگاه فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 5-24

مرتضی چیت سازیان؛ عابدین مؤمنی؛ مهسا مولائی پناه