دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

جرم‌انگاری عدم پرداخت مالیات از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

مهدی رهبر؛ مصطفی حیدری


تغییر کارکرد عقود و دیدگاههای مطروحه در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1402

10.22034/fm.2024.417972.2059

مهدی نریمانپور؛ مسعود نریمانپور


بررسی جرم زنای افراد دوجنسی و تراجنسی در فقه امامیه و شافعیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1402

10.22034/fm.2024.410200.2048

محمد کاکاوند؛ احسان ترکاشوند؛ سجاد ترکاشوند


تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/fm.2024.425955.2070

احمد کاظمی؛ محمد علی راغبی


نقد و تحلیل دیدگاه شیخ طنطاوی بر جواز ربا بین دولت و ملت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/fm.2024.423802.2067

زینب سنچولی؛ محمد رضا کیخا


گستره استحسانات ترجیحی و ضوابط و ملاکات آن نزد فقهای مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/fm.2024.405993.2055

ایوب قائدی؛ محمود ویسی؛ شکیبا امیرخانی