این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/127841 مورخ 1394/6/30 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 1 (بهار و تابستان 1392) دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» می‌باشد.

 

پژوهشگران محترم:

پیش از ارسال مقاله چهار بخش: «اهداف و چشم انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرایند پذیرش مقالات» و «راهنمای نویسندگان» را به صورت کامل مطالعه نمایید.

هنگام ارسال مقاله، رعایت کامل «شیوه نامه مجله» و ارائه «تعهدنامه اصالت مقاله (امضا شده)» الزامی است.

این نشریه از قوانین کپی (Cope) پیروی می‌کند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-284 

1. سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن

صفحه 5-35

خدیجه افشین؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی


2. تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی

صفحه 37-56

زینت جعفری فشارکی؛ محمد جعفری فشارکی


6. تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی

صفحه 139-168

میراحمد موسوی اقدم؛ محمد جعفری هرندی


10. ازدواج بیمار در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 243-262

حسین ابویی؛ فهیمه محمدی یگانه؛ علی تولایی