اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید عباس صالح شریعتی

کلام اسلامی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

salehi4842gmail.com

سردبیر

عابدین مؤمنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه تهران

abedinmomeniut.ac.ir

مدیر داخلی

مرتضی قاسمی حامد

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

mor.ghasemihamedgmail.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی

فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

dr.abdk.biazargmail.com

محمد جعفری هرندی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

harandi_lawyeryahoo.com

مهدی رهبر

دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

rahbarmahdiyahoo.com

محمد زروندی رحمانی

فقه و اصول دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

m-zarvandirahmanihawzah.net

سید اسعد شیخ‌الاسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه تهران

infomazaheb.ac.ir

محمدعادل ضیائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

ziaeyut.ac.ir

حسنعلی علی‌اکبریان

فقه و اصول دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ha.aliakbariangmail.com

احمد مبلغی

فقه و اصول دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

ahmadmoballeghigmail.com

عابدین مؤمنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه تهران

abedinmomeniut.ac.ir