فرایند پذیرش مقالات

1. دریافت مقالات از نویسندگان و بررسی اولیه آنها از جهت اصالت و تناسب با مجله

2. ارسال مقالات دارای صلاحیت برای طرح در جلسه هیئت تحریریه

3. بررسی مقالات رسیده در جلسه هیئت تحریریه و تعیین داور برای مقالاتی که از نوآوری برخوردارند

4. ارسال مقالات برای داوران

5. دریافت نظرات داوران و ارائه نتیجه داوری به نویسندگان و ارسال اصلاحات مورد نظر داوران برای نویسندگان مقالات قابل پذیرش

6. دریافت مقالات اصلاحی از نویسندگان و ارسال برای داوری مطابقت اصلاحات

7. دریافت نظرات نهایی داوران و ارسال مقالات تأیید شده توسط داوران برای طرح در جلسه هیئت تحریریه

8. بررسی نهایی مقالات در جلسه هیئت تحریریه و تصویب مقالات قابل چاپ (و در صورت لزوم ارسال برخی مقالات جهت ارزیابی مجدد)

9. ارائه گواهی پذیرش به نویسندگان مقالات پذیرفته شده

10. قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در نوبت چاپ مجله