داوران

نام داور وابستگی سازمانی
محمد اسحاقی آستانی استادیار دانشگاه تهران
احمد اسماعیل تبار استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
سالم افسری گروه فقه شافعی دانشگاه کردستان
سید محمود امامیان استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
جلیل امیدی استاد گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
شکیبا امیرخانی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی
حسن بادینی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مسعود بهرامیان استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند
فرزاد پارسا دانشیار دانشگاه کردستان
محمود پوربافرانی مدرس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
عبدالعلی توجهی دانشیار دانشگاه شاهد
قاسم جعفری استادیار دانشگاه پیام نور
محمد جعفری هرندی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
جلال جلالی زاده استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
محمد جمالی عضو هیآت علمی دانشگاه تهران
مرتضی چیت سازیان استادیار دانشگاه شهید مطهری
جمال الدین حسین زاده مدرس دانشگاه
سید مجتبی حسینی الموسوی استاد یار حقوق دانشگاه اراک
وریا حفیدی استاد مدعو
حسین خانلری بهنمیری استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان
افتخار دانش پور عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی
مصطفی ذوالفقارطلب استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
سهیلا رستمی استادیار دانشگاه کردستان
حامد رستمی نجف آبادی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی
احمد رضوانی مفرد استادیار دانشگاه بوعلی سینا
غلامرضا رمضانی پور عضو هیئت علمی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور
مهدی رهبر دانشیارگروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی
عثمان سالاری مشاور حقوقی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی
روشنعلی شکاری دانشیار دانشگاه تهران
علی شیعه علی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
محمدعادل ضیائی دانشیار دانشگاه تهران
طیبه عارف نیا عضو هیأت علمی دانشگا ه آزاد اسلامی واحد یادگار امام«ره»(شهرری)
عبدالصمد علی آبادی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران
حسنعلی علی‌اکبریان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی‌اکبر فرح‌زادی استادیار دانشگاه علوم قضایی
عبدالهادی فقهی زاده استاد دانشگاه تهران
مرتضی قاسمی حامد استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
محمد حسن قدرتی دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران
مجید قربانعلی دولابی استادیار گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
عابدین مؤمنی استاد دانشگاه تهران
مجید متین راسخ استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
میثم محمدی استاد مدعو دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
محمد اسحاق مدنی استادیار گروه فقه و حقوق حنفی دانشگاه مذاهب اسلامی
عبدالصمد مرتضوی دانشگاه مذاهب اسلامی
سید طه مرقاتی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
ناصر مریوانی عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی.
حمید مسجدسرائی دانشیار دانشگاه سمنان
سید عباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سید جلال موسوی نسب استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
احمد مومنی راد استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
سید مهدی نریمانی زمان آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید
سعید نظری توکلی استاد دانشگاه تهران
داود نوجوان استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
مهدی هادی قاضی معاونت حقوقی قوه قضائیه
سید محمود هل اتایی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
محمود واعظی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
محمود ویسی استادیار
سید محمد یوسفی سطح چهار حوزه علمیه