دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، تیر 1402 
نقد مبانی نظریه عدم التزام به مذاهب مدون فقهی

صفحه 77-110

10.22034/fm.2023.177110

ابوبکر احمدی؛ جلیل امیدی؛ محمد جمالی؛ یونس فرهمند


واکاوی ادله انتقال وثیقه از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

صفحه 111-135

10.22034/fm.2023.171196

محمدابراهیم داودآبادی فراهانی؛ جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده


باز‌اندیشی جرم انگاری ارتداد با رویکرد مقاصدی

10.22034/fm.2023.184088

محمود خوشخبر؛ محمود ویسی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ احمد فلاحی


اعتبار لعان در مواجهه با فناوریهای نوین در فقه و حقوق ایران

10.22034/fm.2023.186643

زهرا نجفی فیروز آباد؛ محمد جعفری هرندی؛ سید ابوالقاسم نقیبی