مطالعه تطبیقی تعلیق پذیری اعمال حقوقی در مذاهب حنفی و مالکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

2 دانشجوی دکتر حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران.


عنوان مقاله [English]

مطالعه تطبیقی تعلیق پذیری اعمال حقوقی در مذاهب حنفی و مالکی

نویسندگان [English]

  • sayyed mohammad Asadinezhad 1
  • Ali Sadeqi 2
1 asociated professor, department of law. faculty of litirature and hu,manities, Guilan umiversity.
2 Ph.d student of private law, Faculty of literature and humanities, University of Guilan. Iran.