نقد مبانی نظریه عدم التزام به مذاهب مدون فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد گروه فقه شافعی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران


عنوان مقاله [English]

نقد مبانی نظریه عدم التزام به مذاهب مدون فقهی

نویسندگان [English]

  • aboubakr ahmadi 1
  • Jalil Omidi 2
  • mohammad jamali 3
  • younes farahmand 4
1 university of tehran
2 Professor of Tehran University
3 Assistant Professor of Tehran university
4 Associate Professor Department of History &Cilivization of Islamic Nations Science and Reasearch Branch Islamic Azad university TEhran Iran