مبانی ممنوعیت جرایم فرهنگی در فقه امامیه و شافعیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبنی حقوق دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

2 دانشیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی

3 استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی


عنوان مقاله [English]

مبانی ممنوعیت جرایم فرهنگی در فقه امامیه و شافعیه

نویسندگان [English]

  • Fatemeh rahanjam 1
  • Mahdi Rahbar 2
  • Shakiba Amirkhani 3
1 PHD student in Islamic jurisprudence and law
2 Associate Professor at University of Islamic Denominations
3 Assistant Professor at University of Islamic Denominations