واکاوی ادله انتقال وثیقه از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد ساوه،ایران

2 دانشکده حقوق،پردیس فارابی،دانشگاه تهران،قم،ایران

3 استاد گروه فرهنگ و معارف اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران


عنوان مقاله [English]

واکاوی ادله انتقال وثیقه از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسندگان [English]

  • mohamad abrahim DAVODABADY FARAHANY 1
  • galil ghanavaty 2
  • Mahmoud Ghaumzadeh 3
1 private Law Group Faculty of Humanities. Saveh Azad University. Iran
2 Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
3 Professor at Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran