نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 297-316

محمود حق بجانب؛ احمدرضا توکلی؛ محمدعلی حیدری


اختیار قاضی در عفو مجرمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 7-23

عابدین مؤمنی؛ اصغر اجداد


نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 9-39

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی


ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 11-36

عابدین مؤمنی


قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 17-53

بیژن عباسی؛ سید مجتبی حسینی الموسوی


شرایط و ویژگیهای حاکم در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 27-54

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ عبداللطیف امیری


اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 29-47

محمد جعفری هرندی؛ بهنام دارابی


مطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 29-59

محمود کاظمی؛ عصمت الله محمدی


بازپژوهی مقاصدی مستندات فقهی شهادت زن در جرائم حدی

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.181904

مصطفی کیخا؛ سید مهدی احمدی نیک؛ رضا حق پناه


اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 25-44

سید علی حسینی اشکوری؛ بهنام دارابی


دلیل نفی غرر و میزان اثرگذاری آن بر معاملات

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 33-54

محمدعلی تسخیری


مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 41-62

مهدی رهبر؛ منیره خطیبی


بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 47-65

عابدین مؤمنی؛ علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی شیعه علی


تفویض طلاق به زوجه در فقه اسلامی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 49-64

سید مهدی جلالی


درآمدی بر بررسی قضاوت زنان

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 51-66

محمد سروش محلاتی