اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی

چکیده

اکثر فقهای مذاهب اسلامی به صورت گذرا و با نهایت اختصار، اعلام حاکم و حضور مردم در اجرای کیفر را، به نحو وجوب یا استحباب مطلوب دانسته و به آیه دو سوره نور، روایات و بازدارندگی این عمل از ارتکاب جرایم، استدلال نموده‌اند. آیه دو سوره نور با دو قید «طائفۀ» و «مؤمنین» اخصّ از مدعای موافقان است و روایات نیز هریک دارای قرینه‌ای می‌باشند که نمی‌توان از آنها چنین مطلوبیتی را استفاده نمود و بازدارندگی دیدن صحنه مجازات در کاهش جرایم نیز ثابت نشده است. پس از رسیدن به حکم اولی موضوع، بررسی آثار و پیامدهای این عمل در دنیای امروز نیز ضروری است که می‌تواند حتی در فرض قبول مطلوبیت ادعایی در شرع، براساس مصالح، مانع آن گردد. این مقاله با بازخوانی ادله در فقه مذاهب اسلامی به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و با توجه به آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی اجرای علنی مجازات‌ و مقتضیات زمان، در صدد است به حکم اولی و ثانوی این مسئله دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Punishments from the Perspective of Comparative Jurisprudence and the Influence of Temporal Requirements

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali hoseini Ashkevari 1
  • Behnam Darabi 2
1
2
چکیده [English]

Most of Islamic jurisprudents from diverse schools of law, in a cursory way and with the utmost brevity, have considered the announcement of ruler and the presence of people at the scene of the implementation of punishment desirable counting it as necessary or recommended, relying on verse 2 of Sūrah al -Nūr, certain traditions and the nature of its deterrence of people from committing the same crime. Verse 2 of Sūrah al- Nūr, with two constraints of "group" and "believers", is narrower than the proponents' claim and each of the narratives has a symmetry that the utility does not withdraw from them. And visiting the scenes of punishment for deterrence and crime reduction also has not been proven. After reaching the primary ruling of the subject, examining the effects and consequences of this operation is essential in today's world which can even in the assumption of accepting the claimed utility in the religion, on the basis of interests, prevent it. This paper, by reviewing evidence in Islamic jurisprudence, investigates the issue and according to the social and political effects of public punishment and temporal requirements, seeks to find the primary and secondary rulings in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • prescribed punishments(Hudūd)
  • Public Implementation
  • Primary Ruling
  • Secondary Ruling
  • Temporal Requirements