تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 227-255

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


ازدواج بیمار در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 243-262

حسین ابویی؛ فهیمه محمدی یگانه؛ علی تولایی


بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فقدان قصد در مهرالمسمی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 247-272

محمدعلی راغبی؛ مجید نظریان؛ محمد اسدی


دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 247-265

ابوالقاسم خدادی؛ داود نوجوان


بررسی عوامل ایجاد مسئولیت شاهد در فقه امامیه و حنفیه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 257-274

فاطمه رجایی؛ سید جواد خاتمی؛ سید محسن آزیز؛ زهرا شم آبادی


حکم فقهی مقتولین در فتنه از دیدگاه فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 267-287

علی فارسی مدان


بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 273-297

مهدی شادی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


اعتبارسنجی احراز ظنی عدالت شهود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 275-297

مهدی قلی پور خانقاهی؛ سید مهدی صالحی؛ محمدحسن جوادی


تطور تاریخی حکم مجسمه سازی در نگاه فریقین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 327-354

سید محمدرضا حسینی


توهین به مقدسات از نظر فقه مذاهب اسلامی و منشور بین‌المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ میثم محمدی


بررسی تطبیقی مشروعیت بیع وفا (بیع شرط) در فقه حنفی و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

اسفندیار صفری؛ علی صادقی


واکاوی دیدگاهها در باره مکان اعتکاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمد صادق یوسفی مقدم


تحلیل انتقادی مبانی فقهی ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر فقه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

غلامرضا آشوری؛ حجت الله فتحی؛ محمد علی حیدری


مطالعه ای تطبیقی وضعیت و ماهیت افزایش مهریه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

آزاد فلاحی


تحلیل فقهی-حقوقی رابطه ی جرایم در ملاء عام با تشدید مجازات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

زهرا حسین پور؛ مهدی رهبر


قذف میّت در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

حسن شاه ملک پور؛ کورش عظیمی


بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدّی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

فاطمه محمدی؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده