اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین مختاری

فلسفه غرب دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

dr.mokhtariatyahoo.com

سردبیر

عابدین مؤمنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

abedinmomeniatut.ac.ir

مدیر داخلی

مرتضی قاسمی حامد

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

mor.ghasemihamedatgmail.com

دبیر تخصصی

حامد رستمی نجف آبادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

h_rostami65atyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی

فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

dr.abdk.biazaratgmail.com

محمد جعفری هرندی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

harandi_lawyeratyahoo.com

محمد زروندی رحمانی

فقه و اصول دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

m-zarvandirahmaniathawzah.net

سید اسعد شیخ‌الاسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه تهران

infoatmazaheb.ac.ir

محمدعادل ضیائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

ziaeyatut.ac.ir

حسنعلی علی‌اکبریان

فقه و اصول دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ha.aliakbarianatgmail.com

محمدحسین مختاری

فلسفه غرب دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

dr.mokhtariatyahoo.com

عابدین مؤمنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

abedinmomeniatut.ac.ir