کلیدواژه‌ها = فقه مقارن
زندان زدایی از منظر فقه مقارن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 255-282

عبدالواحد جهید؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم


تحلیل انتقادی مبانی فقهی ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر فقه مقارن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 105-131

غلامرضا آشوری؛ حجت الله فتحی؛ محمدعلی حیدری


عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 275-292

اعظم نظری؛ حمید مسجدسرائی؛ محمدحسن حائری؛ اکرم عبدالله پور


رسانه مطلوب دینی از دیدگاه فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 5-24

مرتضی چیت سازیان؛ عابدین مؤمنی؛ مهسا مولائی پناه


دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 247-265

ابوالقاسم خدادی؛ داود نوجوان


حکم فقهی مقتولین در فتنه از دیدگاه فقه مقارن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 267-287

علی فارسی مدان


ماهیت و مالیت ارزهای دیجیتال از منظر فقه مقارن

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 115-134

مرتضی چیت سازیان؛ زهرا خورسندی