دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 1-328 
شرایط و ویژگیهای حاکم در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 27-54

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ عبداللطیف امیری


تعارض اماره فراش با سایر امارات از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران و مصر

صفحه 101-133

سید احمد میرخلیلی؛ اردوان ارژنگ؛ نصرالله جعفری خسروآبادی؛ مجید قاسمیان مزار


درآمدی بر قاعده فقهی الساقط لایعود

صفحه 227-253

سید محمد حسینی؛ معین غلامعلی پور؛ فاطمه نجیب زاده


زندان زدایی از منظر فقه مقارن

صفحه 255-282

عبدالواحد جهید؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم