دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1401 
رویکردی مقاصدی به شرطیت طهارت مولد در احکام شرعی

صفحه 5-29

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مرضیه داودی


توهین به مقدسات از نظر فقه مذاهب اسلامی و منشور بین‌المللی حقوق بشر

صفحه 133-155

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ میثم محمدی


قذف میت در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 157-178

حسن شاه ملک پور؛ کورش عظیمی


عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

اعظم نظری؛ حمید مسجدسرائی؛ محمدحسن حائری