دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 1-318 
قذف میت در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 157-178

حسن شاه ملک پور؛ کورش عظیمی


عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

صفحه 275-292

اعظم نظری؛ حمید مسجدسرائی؛ محمدحسن حائری؛ اکرم عبدالله پور