دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 1-296 
انصاف و معاملات اضطراری

صفحه 135-156

سام محمدی؛ حسین خانلری بهنمیری؛ همایون مافی


وصیت واجب در احوال شخصیه کشورهای اسلامی

صفحه 213-229

علیرضا انتظاری نجف آبادی؛ سیامک قیاسی