دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 1-284 
سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن

صفحه 5-35

خدیجه افشین؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی


تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی

صفحه 37-56

زینت جعفری فشارکی؛ محمد جعفری فشارکی


تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی

صفحه 139-168

میراحمد موسوی اقدم؛ محمد جعفری هرندی


ازدواج بیمار در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 243-262

حسین ابویی؛ فهیمه محمدی یگانه؛ علی تولایی