نویسنده = میثم محمدی
ضمانت اجرای شرط فعل و آثار آن در مذاهب خمسه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.168493

احمد رضوانی مفرد؛ میثم محمدی؛ مریم زیوری مهربان


توهین به مقدسات از نظر فقه مذاهب اسلامی و منشور بین‌المللی حقوق بشر

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 133-155

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ میثم محمدی


تحلیل فقهی ـ حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 201-222

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی؛ میثم محمدی