کلیدواژه‌ها = بیع
بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 199-224

مجید وزیری؛ مرتضی یوسفی


تبری از عیوب مبیع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 131-150

عبدالجبار زرگوش نسب


بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 61-79

مجید رضایی دوانی؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمدصادق قبولی درافشان