کلیدواژه‌ها = اهل‌ذمه
واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 125-148

محمدامین امینی؛ اصغر عربیان؛ ناصر مریوانی


آزادیهای مذهبی شهروندان غیرمسلمان در جامعه اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 45-70

سید محمود علوی؛ محمدامین امینی