کلیدواژه‌ها = حبس
زندان زدایی از منظر فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

عبدالواحد جهید؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم


دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 247-265

ابوالقاسم خدادی؛ داود نوجوان