کلیدواژه‌ها = حبس
زندان زدایی از منظر فقه مقارن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 255-282

عبدالواحد جهید؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم


دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 247-265

ابوالقاسم خدادی؛ داود نوجوان