کلیدواژه‌ها = دلیل نقلی
اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 29-47

محمد جعفری هرندی؛ بهنام دارابی