نویسنده = ناصر مریوانی
واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 125-148

محمدامین امینی؛ اصغر عربیان؛ ناصر مریوانی


واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 197-218

جلال جلالی زاده؛ ناصر مریوانی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ علی صارمی