نویسنده = حسن شاه ملک پور
قذف میت در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 157-178

حسن شاه ملک پور؛ کورش عظیمی


جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 149-175

حسن شاه ملک پور؛ رضا دریائی