نویسنده = حمید مسجدسرائی
عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 275-292

اعظم نظری؛ حمید مسجدسرائی؛ محمدحسن حائری؛ اکرم عبدالله پور