نویسنده = علیرضا عابدی سرآسیا
زندان زدایی از منظر فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

عبدالواحد جهید؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم


بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 273-297

مهدی شادی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 151-172

علیرضا عابدی سرآسیا؛ اعظم امینی