نویسنده = محمد جمالی
نقد مبانی نظریه عدم التزام به مذاهب مدون فقهی

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

ابوبکر احمدی؛ جلیل امیدی؛ محمد جمالی؛ یونس فرهمند


پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 105-122

محمد جمالی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 91-110

مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی