دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-212 
3. حقوق معلولین در فقه فریقین

صفحه 59-85

حسن ابوطالبی؛ محمد جعفری هرندی؛ سید محمدرضا آیتی