دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-384 
4. اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه

صفحه 81-100

محمدعادل ضیائی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ جلال جلالی زاده؛ جهانگیر محمدی


10. تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران

صفحه 219-245

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده؛ سیده زهرا شهری نژاد


11. بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فقدان قصد در مهرالمسمی

صفحه 247-272

محمدعلی راغبی؛ مجید نظریان؛ محمد اسدی


12. بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی

صفحه 273-297

مهدی شادی؛ علیرضا عابدی سرآسیا