دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-316 
1. بازپژوهی در حکم روزه عاشورا

صفحه 5-28

حمید کوه پیما؛ پرویز رستگارجزی


3. عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت

صفحه 61-82

محمدرضا فلاح تفتی؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی؛ حسین داورزنی


4. بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی

صفحه 83-104

سید محمود میرخلیلی؛ مسعود حیدری


5. بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 105-125

سید محمدصادق موسوی؛ محمد روشن؛ محمد امین فرد؛ حمید فرشی


7. دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران

صفحه 143-168

محمدجواد محقق نیا؛ علاءالدین زعتری؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ محمد عبدالمجید الغبرة


8. سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت

صفحه 169-195

میثم خزائی؛ مهدی چگنی؛ صدیقه کاظمی؛ بهروز سراقی


9. واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی

صفحه 197-218

جلال جلالی زاده؛ ناصر مریوانی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ علی صارمی


12. تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده

صفحه 267-289

سید سجاد محمدی؛ سید ابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی