وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور قم

2 کارشناس‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور قم

چکیده

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم و دینار» بوده؛ زیرا پول در دوره‌‌های اولیه اسلامی، منحصر در همین دو مورد می‌‌شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف، موجب شده تا وقف منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از داراییها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پولها، این سؤال مطرح می‌‌شود که آیا وقف پول مشروع است؟ در میان فقهای مذاهب امامیه و اهل‌‌سنت، برخی از فقیهان امامی، حنبلی و شافعی و اکثر فقهای حنفی وقف پول را جایز می‌‌دانند. همچنین عموم فقهای مالکی با وقف پول به طور مطلق موافق هستند. از ادله این فقها می‌توان به این موارد اشاره نمود: یکسان بودن حکم وقف با قرض و اجاره پول، وقف مالیت پول، عدم منافات بین وقف پول و بقای آن، بنای عقلا و اطلاق ادله و غیره. در این نوشتار به این ادله پرداخته می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Endowment of Money in Imamiyya Jurisprudence and the Four Sunni Schools of Law

نویسندگان [English]

  • mohamddreza zamiri 1
  • mahdieh rezaey 2
1 payame noor
2 payamenoor
چکیده [English]

In Islamic texts, endowment of money has appeared, mostly in the form of the "endowment of dirham and dinar" because money in the early Islamic era has been confined to these two types. The definition provided by the jurists for Waqf (religious endowment) caused to dedicate some important things whose advantage do not waste them. And thus, expanding the circle of Waqf and equipping many assets in its frame have been impossible. Due to the Contractual Nature of money, this question is raised: "Is endowment of money legitimate?"  Some Imāmī, Hanbalī and Shāfi'ī and most of the Hanafī jurists, among the community of Shi'ite and Sunnī scholars, have permitted the endowment of money and many of the Mālikī jurists have agreed absolutely with this issue. These reasons can be cited by the jurists; being the same sentence of Waqf with loan and hire of money, endowment of money's capable of being owned, no contradiction between endowment of money and its remaining, Wise people's view and applying its reason, etc. In the article, we write about it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • endowment of money
  • Dirham and Dinar
  • Sunnīs
  • Endowment Bank