بررسی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی مورد استفاده قانون‌‌گذار قرار گرفته است. در این بین مسئله طلاق زوجه چنین فردی در حالات تأمین یا عدم تأمین نفقه مورد بررسی اجتهادی از سوی فقها می‌‌باشد. با توجه به مستندات روایی موجود و قبل از ورود به بحث تعارض در بین آنها و امکان جمع عرفی، از طریق مرجحات، می‌‌توان جواز طلاق را حتی به موارد تأمین نفقه تعمیم داد. در غیر این صورت، عدم دسترسی به نشان و اثری از این زوج و همراهی غیبت وی با عدم ایفای وظایف زناشویی و مشکلات و تبعات ناشی از آن برای زوجه، بررسی موضوع طلاق را برای او با توجه به عنوان «عسر و حرج» ضروری می‌‌گرداند. این پژوهش با مطالعه مبانی فقهی و حقوقی و بهره‌‌گیری از پویایی اجتهاد در استنباط مسائل مستحدثه و در راستای احقاق هرچه بهتر حقوق زوجه، با توجه به فتاوای برخی فقها، به دنبال روشن کردن این مطلب است که آیا صدور حکم طلاق زوجه چنین فردی پس از ارائه دادخواست و قبل از اتمام دوره چهار سال، ممکن و منطبق با موازین شرعی است؟ تا به این وسیله رأی صواب و قول صائب در این جهت مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Divorce of Absent Missing Person's Wife in the View of Five Religions and Law

نویسنده [English]

  • Eftekhar Daneshpoor
چکیده [English]

The absent missing is a legal term which has been used by the legislator in the Civil Law and the Non-Litigious Matters Act. The subject of the divorce of absent missing person's wife has been discussed by jurists in the condition of the payment of the maintenance or non-payment of it. We could generalize the sanction of it even in the condition of the payment of the maintenance because of the tradition in the case at hand. If we do not believe in this, the inaccessibility to any sign of this husband and his absence as well as the impossibility of acquitting his duties and the subsequent troubles of it could make the subject of her right of divorce indispensable because of "Hardship". This article intends to reveal this matter that if the sentence of divorce in this issue after submitting the plea and before the completion of the four year period is possible and coincides with Islamic law with studying the jurisprudence and the opinions of jurists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The absent missing
  • Divorce
  • hardship
  • completion of the four year period