مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می‌‌رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می‌‌کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتباه ناشی از اجتهاد، جبران خسارت از عهده قاضی ساقط و از بیت‌‌المال تأمین می‌‌شود. در جبران خسارتها به ملاکات واقعی و عرفی مراجعه شده و خسارات معنوی نیز با راهکارهای ویژه‌‌ای قابل‌‌جبران است. همچنین خسارات ناشی از بازماندن از تحصیل درآمد و انتقال به ورثه هم قابل‌ مطالبه است. در نحوه پرداخت نیز راهکارهایی مانند پیش‌‌بینی ردیف بودجه شناور در بودجه‌‌های سالیانه و تأسیس صندوق ویژه و مشارکت قضات در پرداخت و استفاده از بیمه مسئولیت مدنی قضات می‌‌تواند در احقاق حقوق تضییع شده افراد جامعه راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Liability of Judge in the Legal Systems of Iran and Islamic Religions s

نویسنده [English]

  • Fariba Haji Ali
چکیده [English]

Refer to sensitivity and importance of judgment it is necessary to consider some sanctions about performance of judges which Islamic Law has explained some of them. Juridical regulations about pledges all prove its legal principles. But there is some problems in ambiguity and doubt about it such as explain the definition of mistake and guilt and also ways of recognition of the difference between these two. Judge has no liability just in the case of mistake and the scathes will be due to beytolmal. Government should consider a certain proportion for these cases in annual budget.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • redress
  • guilt
  • Mistake
  • Judgment
  • pledge