مشروعیت رجم و حد یا تعزیر بودن آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و تعزیر، هیچ منع شرعی و اجتهادی برای تعزیری دانستن رجم وجود ندارد و حاکم شرع براساس اختیارات خودش و مطابق مصلحتی که تشخیص می‌دهد، مجاز به اقامه مجازات تعزیری خاص یا تغییر آن به مجازات تعزیری دیگر است. یکی از آثار تعزیری دانستن رجم آن است که عدم اجرای تعزیر خاص، تعطیل شدن حکمی از احکام الهی یا انکار حکمی از احکام الهی نیست؛ بلکه با تشخیص نبود مصلحت از سوی حاکم عادل و صاحب ولایت شرعیه اجرا نشده است؛ زیرا اجرای حکم تعزیری خاص در تمام نمونه‌‌ها ضروری نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimation of Rajm and being Hadd or Ta'zir of it on the view of Islamic religions

نویسنده [English]

  • Abedin Momeni
چکیده [English]

Rajm which is one of the Islamic punishments undoubtedly is a juridical penalty and has so many Revayah which they are they are joint and have been related by Hadith collections in Islam and they are undeniable. Considering the Rajm as Hadd or Ta'zir is based on Islamic jurisprudent's ijtihads and we have no certain juridical evidence on that and there is no juridical prohibition for considering it as Hadd or Ta'zir and juridical governor can perform some special Ta'zir punishment on the basis of his assessment. One of the result of considering the Rajm as Ta'zir is that to not perform a special Ta'zir does not mean shutting down of some divine sentence.