سرمقاله: اختلاف حرام و مجاز در فقه مقارن

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Abedin Momeni
Associate Professor of Tehran University
قرآن کریم.
آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1409ق.
آمدی، علی بن ابی­‌علی، الأحکام فی اصول الأحکام، بیروت، دارالفکر، 1424ق.
ابن­‌ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1410ق.
ابن­‌براج، قاضی عبدالعزیز، المهذب فی الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی­‌تا.
ابن­‌حزم، علی بن احمد، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، دارالفکر، 1427ق.
ابن­‌قتیبه، عبدالله بن مسلم، تأویل مختلف الحدیث، بیروت، دارالفکر، 1415ق.
ابن­‌یحیی، احمد، منهاج الوصول الی معانی معیار العقول فی علم الاصول، قاهره، مکتبه وهبه، 1430ق.
اسماعیل، عبیدالله، دور الاجتهاد و التقلید فی نظام القضاء ـ دراسه تاریخیه تحلیلیه، بیروت، دار ابن­‌کثیر، 1434ق.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.
جابری، علی حسین، الفکر السلفی عند الشیعه الاثنی عشریه، قم، دارإحیاء الاحیاء، 1367ش.
حلی، حسن بن یوسف، نهایه الاصول الی علم الاصول، قم، مؤسسه الامام الاصادق، 1429ق.
سرار، سلیم، نظریه روح التشریع الاسلامی، بیروت، مؤسسه الرساله، 1436ق.
شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 2004م.
شافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت، دارالفکر، 1403ق.
همو، الرساله، بیروت، المکتبه العلمیه، بی­‌تا.
شریف مرتضی، علی بن حسین، الذریعه الی اصول الشریعه، تهران، دانشگاه تهران، 1376ش.
شوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، بیروت، دارالکتاب العربی، 1424ق.
طوسی، محمد بن حسن، العدة فی اصول الفقه، قم، ستاره، 1376ش.
فخررازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، بیروت، مؤسسه الرساله، 1429ق.
فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی، الوافی فی الحدیث، اصفهان، مکتبه امیرالمؤمنین، بی­‌تا.
کراجکی، محمد بن علی، البیان عن جمل الاعتقاد اهل الایمان، چاپ در مجلد ششم: بحوث فی الملل و النحل، جعفر سبحانی، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1413ق.