سرمقاله: جایگاه اختلاف در فقه مقارن

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Abedin Momeni
Associate Professor of Tehran University
قرآن کریم.
ابن‌حزم، علی بن احمد، الإحکام فی اصول الأحکام، بیروت، دارالفکر، 1427ق.
استرآبادی، محمدامین، الفوائد المدنیة (همراه با الشواهد المکیة سیدنورالدین موسوی عاملی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1424ق.
حر­عاملی، محمد بن حسن، وسائل ­الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1412ق.
حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، تهران، مکتبة العلمیه، 1404ق.
همو، نهایة الوصول الی علم الاصول، قم، مؤسسه امام صادق، 1429ق.
همو، نهج الحق و کشف الصدق، قم، دارالهجرة، 1415ق.
سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، جده، دارالمنهاج؛ مدینه، دارالیسر، 1437ق.
شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعة، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1425ق.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا.
عثمان فلاته، عمر بن حسن، الوضع فی الحدیث، جده، دارالمنهاج، 1437ق.
قطب، سید، فی ظلال القرآن، قاهره، دارالشروق، 1430ق.
قهوجی، انس محمدرضا، قول الصحابی و حجیة العمل به، سوریه، دارالبوادر، 1433ق.
کلینی، ­محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب ­الاسلامیه، 1363ش.