کلیدواژه‌ها = حکم حکومتی
تدبیر ولایی و اطاعت از اوامر حاکم جامعه اسلامی در اجرای احکام حکومتی از منظر فریقین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 45-68

زینب موسوی سادات؛ نسرین کریمی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی


سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 5-35

خدیجه افشین؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی