کلیدواژه‌ها = مذاهب خمسه
نگاهی به دیدگاه فقهای مذاهب خمسه پیرامون اثر زنا و لواط بر حرمت مصاهرت

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 95-114

سید علی هاشمی خانعباسی؛ مرتضی آقایی


بازپژوهی مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 85-109

مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمد اسحاقی آستانی