کلیدواژه‌ها = برگشت‌پذیری یا ناپذیری
تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 267-289

سید سجاد محمدی؛ سید ابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی