نویسنده = پرویز رستگارجزی
بازپژوهی در حکم روزه عاشورا

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 5-28

حمید کوه پیما؛ پرویز رستگارجزی