نویسنده = طیب مرادی ده چراغی
بررسی حکم موسیقی بر اساس مقاصد شریعت

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 79-103

جمال فرزند وحی؛ طیب مرادی ده چراغی؛ سید نورالدین حسینی