دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-182 
2. قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 17-53

بیژن عباسی؛ سید مجتبی حسینی الموسوی