دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-186 
5. مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر

صفحه 125-150

اسدالله لطفی؛ بهرام سهرابی نژاد؛ فروزان سهرابی نژاد