دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-126 
5. بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

صفحه 61-79

مجید رضایی دوانی؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمدصادق قبولی درافشان