نویسنده = مصطفی ذوالفقارطلب
دلالت نهی بر فساد عقد، مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

سید فاضل رستمی؛ جلیل امیدی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 81-100

محمدعادل ضیائی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ جلال جلالی زاده؛ جهانگیر محمدی


واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 197-218

جلال جلالی زاده؛ ناصر مریوانی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ علی صارمی


پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 105-122

محمد جمالی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 91-110

مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی