نویسنده = سید سجاد محمدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 267-289

سید سجاد محمدی؛ سید ابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی