نویسنده = سید علی حسینی اشکوری
تعداد مقالات: 1
1. اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-44

سید علی حسینی اشکوری؛ بهنام دارابی